Skip to the page content

 

Dysgu mwy am Wobrau GO

Cydnabod y goreuon ym maes caffael cyhoeddus.

Gwobrau GO Cymru fydd y seremoni Gwobrau caffael cyntaf erioed i gael ei chynnal yn gyfan gwbl ar-lein. Bydd yn ddigwyddiad ar-lein – ond mae’r Gwobrau a’r straeon y tu ôl iddyn nhw’n real iawn.

Hyd yn oed cyn COVID-19, roedd caffael cyhoeddus yng Nghymru yn esblygu’n gyflym wrth drawsnewid o swyddogaeth cefn swyddfa i fod yn elfen strategol bwysig. Yn awr, yn sgil pandemig byd-eang, mae’r fantol yn uwch byth. Mae caffael yn y penawdau ac wrth i’r argyfwng ddatblygu’n normal newydd, bydd darparu gwasanaethau cyhoeddus ar flaen y gad o ran adfer yr economi.

Dyna pam fod Gwobrau GO Cymru yn awr yn bwysicach nag erioed. Mae’n bryd cydnabod y gwaith diflino a’r ymdrech sy’n sail i ddarparu gwasanaethau critigol; i arddangos yr arloesedd a’r dyfeisgarwch sy’n sicrhau budd cymdeithasol ac economaidd parhaol; ac i nodi’r cydweithio a’r partneriaethau helaeth sy’n bodoli ar draws cadwyni cyflenwi: boed hynny er mwyn mynd i’r afael â COVID-19 neu wrth gyflawni llawer o ddisgwyliadau eraill dinasyddion Cymru.

Cofrestrwch nawr Noddi Gwobrau GO

Anerchiad Croeso: Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Cafodd Rebecca Evans ei hethol i’r Cynulliad Cenedlaethol am y tro cyntaf ym mis Mai 2011, i gynrychioli rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru. Yn 2016, daeth hi’n Aelod Cynulliad ar gyfer Gŵyr.
Cafodd Rebecca radd mewn Hanes o Brifysgol Leeds, a gradd MPhil mewn Astudiaethau Hanesyddol o Goleg Sidney Sussex, Prifysgol Caergrawnt. Cyn cael ei hethol, bu Rebecca’n gweithio yn y trydydd sector.

Mae Rebecca wedi gwasanaethu ar y Pwyllgor Datblygu Cynaliadwy a’r Amgylchedd a’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar gyfer y Polisi Amaethyddol Cyffredin. Mae hi hefyd wedi gwasanaethu ar y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

Ym mis Mehefin 2014, cafodd Rebecca ei phenodi’n Ddirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, ac ym mis Mai 2016 daeth yn Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd y Cyhoedd. Ym mis Tachwedd 2017, cafodd ei phenodi’n Weinidog Tai ac Adfywio, ac ym mis Rhagfyr 2018, ymunodd â’r Cabinet fel y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

Gwobrau GO Cymru dan ofal Paul Martin

Mae Paul yn gyflwynydd mewn digwyddiadau, yn ogystal â bod yn gonsuriwr a diddanwr sy’n defnyddio comedi, hud a lledrith, a sgiliau darllen y meddwl i greu profiad bythgofiadwy. Mae ei gyfuniad arbennig o gyflwyno digwyddiadau ac adloniant yn hudo cynulleidfaoedd, mae’n gwneud i bobl chwerthin ac yn creu ambell i sioc hudolus ar hyd y daith.

Gwyliwch Uchafbwyntiau Gwobrau GO Cymru 2018