Skip to the page content

 

Home – Welsh

3 Tachwedd 2021
Gwesty Mercure Holland House, Caerdydd

Gwobrau GO Cymru 2021/22 – Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: 5pm, 23 Medi 2021

Ymgeisio ar gyfer Gwobrau GO Noddi Gwobrau GO Categorïau’r Gwobrau

Noddi Gwobrau GO Cymru

Aliniwch eich sefydliad a’ch brand gyda Gwobrau GO Cymru a chreu perthnasoedd hirsefydlog gyda’r prynwyr caffael mwyaf dylanwadol a rhagorol ledled y wlad.

Cyfleoedd i Noddi

Gwobrau GO Cymru – Cyhoeddi’r Categorïau!

Yn ôl ac yn fyw yn y lleoliad yn 2021, mae Gwobrau GO Cymru yn dathlu’r llwyddiannau caffael gorau o bob rhan o sefydliadau sector cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector yn yr Alban!

Mae’r Gwobrau GO yn falch iawn o gyhoeddi’r categorïau mynediad ar gyfer seremoni eleni. Y ogystal â chadw’r gwobrau craidd blynyddol, sy’n boblogaidd iawn, eleni rydym wedi cyhoeddi sawl categori newydd sydd wedi’u dylunio’n benodol i gydnabod llwyddiannau arloesol yn y sector caffael.

Ymgeisio ar gyfer Gwobrau GO Categorïau’r Gwobrau

Rydyn ni wedi mwynhau noddi Procurex a’r Gwobrau GO cysylltiedig dros y blynyddoedd.

Barney Greig
Rheolwr Gwerthiant - Grŵp Hilditch

We have greatly enjoyed sponsoring Procurex and the associated GO Awards over the years

Barney Greig
Sales Manager - Hilditch Group

Absolutely delighted, this project really did focus on what the community required and our supplier required, and showed client departments coming together with the procurement team and SME development – really a team effort. Team Caerphilly at its best.

Caerphilly County Borough Council
Winner - Social Value Award

Rydyn ni’n falch iawn – roedd y prosiect hwn wirioneddol wedi canolbwyntio ar yr hyn roedd y gymuned a’n cyflenwr yn gofyn amdano, gan ddangos adrannau cleientiaid yn dod at ei gilydd gyda’r tîm caffael a datblygu BBaCh. Ymdrech tIm wych. Tîm Caerffili ar ei orau!

Tîm Caerffili
Enillydd - Gwobr Gwerth Cymdeithasol

Absolutely delighted to be a sponsor for this year’s GO Awards. Our congratulations go out to all the finalists. You are all winners in your own way!

Chris Parker
Account Manager - ComputaCenter

Rydyn ni’n falch iawn o gael bod yn un o noddwyr Gwobrau GO eleni. Llongyfarchiadau mawr i bawb sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol. Mae bob un ohonoch yn enillwyr yn eich ffordd eich hun!

Chris Parker
Rheolwr Cyfrifon - ComputaCenter

Delighted with this, it means so much to us. I would like to dedicate this award to our fabulous staff, who work so hard to support victims of domestic abuse in North Wales – thank you so much.

Domestic Abuse Safety Unit North Wales
Winner - Best Service – Micro and Small Businesses and Third Sector Organisations

Rydyn ni wrth ein boddau – mae’n golygu gymaint i ni. Hoffwn gyflwyno’r wobr hon i’n staff gwych sy’n gweithio mor galed i gefnogi dioddefwyr cam-drin domestig yng Ngogledd Cymru. Diolch o galon i chi.

Uned Ddiogelwch Cam-drin Domestig Gogledd Cymru
Enillydd - Y Gwasanaeth Gorau - Busnesau Bach a Micro a Sefydliadau Trydydd Sector

We’re absolutely delighted to accept such a prestigious award. Clearly from the judges’ comments it was a tough award to win, so we’re delighted that the work has been recognised.

Driver and Vehicle Licensing Agency
Winner - Best Environmental Impact

Rydyn ni’n hynod falch o dderbyn gwobr mor nodedig. O gofio sylwadau’r beirniaid, mae’n amlwg fod hon wedi bod yn wobr anodd iawn ei hennill, felly rydyn ni wrth ein boddau bod y gwaith wedi cael ei gydnabod.

Yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau
Enillydd - Effaith Amgylcheddol Orau

We’re delighted to be able to sponsor the GO Excellence Award, in recognition of the hard working individuals and organisations working in procurement across the public sector in Wales.

Lyn Hodges
Managing Director - ASE Eyecare Plans

Pleser mawr i ni yw gallu noddi Gwobr Rhagoriaeth GO, er mwyn cydnabod y sefydliadau a’r unigolion sy’n gweithio mor ddiwyd a chaled ym maes caffael ledled y sector cyhoeddus yng Nghymru

Lyn Hodges
Rheolwr Gyfarwyddwr - ASE Eyecare Plans

Real surprise, fantastic job to the Welsh Team. What makes us particularly proud to receive this award is the jobs it has created in Wales – fantastic result and well done to the team.

Lyreco UK Ltd, Elite Paper Solutions Ltd, National Procurement Service, Better Jobs Closer to Home
Winner - Best Service - Medium and Large Organisations

Newyddion annisgwyl a braf iawn – gwaith gwych gan y tîm yng Nghymru. Yr hyn rydyn ni’n arbennig o falch ohono wrth dderbyn y wobr hon yw’r swyddi sydd wedi cael eu creu yng Nghymru. Mae hwn yn ganlyniad gwych. Llongyfarchiadau mawr i’r tîm.

Lyreco UK Ltd, Elite Paper Solutions Ltd, y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol, Swyddi Gwell yn Nes at Gartref
Enillydd - Y Gwasanaeth Gorau - Sefydliadau Canolig a Mawr

It’s a testament to the hard work that’s gone on with shared services procurement, project management, supply chain, stores and logistics to be able to put a system in place for the district nurses… which has allowed them to deliver improved services for their patients.

NWSSP – Procurement Services on behalf of Aneurin Bevan University Health Board
Winner - Procurement Project of the Year above £20 million value

Mae’n brawf o’r holl waith caled sydd wedi cael ei wneud o ran caffael cydwasanaethau, rheoli prosiectau, y gadwyn gyflenwi, storfeydd a logisteg er mwyn gallu sefydlu system ar gyfer nyrsys ardal …. sydd wedi’u galluogi i ddarparu gwasanaethau gwell i’w cleifion.

NWSSP – Gwasanaethau Caffael ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Enillydd - Prosiect Caffael y Flwyddyn (gwerth mwy nag £20 miliwn)

Delighted to be supporting the GO Awards Wales.

Peter Molloy
Managing Director - Metro Rod

Yn falch iawn o gefnogi Gwobrau GO Cymru.

Peter Molloy
Rheolwr Gyfarwyddwr - Metro Rod

Lyreco is proud to be sponsoring the Procurement Project of the Year category. Well done to the finalists.

Sean Capstick
Public Sector Sales Manager - Lyreco

Mae Lyreco yn falch o noddi categori Prosiect Caffael y Flwyddyn. Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol.

Sean Capstick
Rheolwr Gwerthiant y Sector Cyhoeddus - Lyreco

We’re delighted to be an Event Partner Sponsor for the GO Awards Wales. Now more than ever, with all the challenges being faced, we’re delighted to hear some of the positive stories to celebrate your achievements throughout this year.

Steve Lannigan
CEO - ALS Managed Services

Rydyn ni’n falch iawn o fod yn un o Noddwyr y Digwyddiad ar gyfer Gwobrau Go Cymru. Nawr, yn fwy nag erioed, o gofio’r holl heriau rydyn ni’n eu hwynebu, pleser o’r mwyaf yw clywed rhai o’r straeon cadarnhaol i ddathlu eich cyflawniadau gydol y flwyddyn hon.

Steve Lannigan
Prif Weithredwr - ALS Managed Services

Absolutely over the moon. It has been a magnificent project to be involved with, the success of which is really down to collaboration and teamwork – team Wales’ approach to it – without which we wouldn’t be able to deliver.

Welsh Government Food Division (Lead Partner), cross-government partners Welsh Government - Innovation Health, Education, Procurement, Welsh Local Government Association, Innovate UK, Innovation Strategy
Winner - Procurement Innovation of the Year

Rydyn ni wrth ein boddau. Mae hwn wedi bod yn brosiect hollol wych i fod yn rhan ohono – a’r ffordd y mae’r tîm yng Nghymru wedi mynd ati, sef drwy gydweithredu a gweithio fel tîm, sy’n gyfrifol am ei lwyddiant. Ni fyddem wedi gallu cyflawni hyn hebddynt.

Is-adran Fwyd Llywodraeth Cymru (Partner Arweiniol), partneriaid trawslywodraethol, Llywodraeth Cymru – Iechyd Arloesi, Addysg, Caffael, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Innovate UK, Strategaeth Arloesi
Enillydd - Arloesi ym maes Caffael y Flwyddyn

Mae’r pwysau ar gydweithwyr caffael ar draws nifer o sectorau wedi bod yn aruthrol ac ar ran BiP Solutions a’r beirniaid, mae’n bleser mawr gennyf ddiolch i bawb am eu gwaith diddiwedd dros y misoedd diwethaf.

Mark Roscrow MBE, Prif Feirniad, Gwobrau GO Cymru