Skip to the page content

 

Thank you to our recent judging panel

Mark Roscrow MBE

Lead Judge and Former Director of Procurement Services, NHS Wales / Y Prif Feirniad a Chyn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Caffael, GIG Cymru

Mark Roscrow serves as Director of Shared Services Procurement Services at NHS Wales Shared Services Partnership. Mr. Roscrow joined the National Health Service in 1978 and worked for the Mid Glamorgan Health Authority Supplies Department, later moving to WHTSO (which became the Welsh Health Common Services Authority).
In 1980, he joined the North West Regional Health Authority as a purchaser at Trafford Park Hospital. Following a move back to Wales as Head of Purchasing in East Dyfed Health Authority, he returned to WHCSA as Director of Materials Management with the creation of the Procurement Group in Wales. Since 1996, he served as Director of Welsh Health Supplies following the market testing of the Contracting and Supply Chain services. He serves as Member of Customer Board at DHL Supply Chain Limited.
In 2012, Mr. Roscrow was honoured for a lifetime of outstanding achievement at the National Government Opportunities (GO) Excellence in Public Procurement Awards. He was recognised for his part in driving forward public procurement and making a real difference within the profession over an extended period of time and in 2017 he was awarded with a MBE.

Mae Mark Roscrow yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Caffael ym Mhartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru. Ymunodd Mr Roscrow â’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 1978 a bu’n gweithio i Adran Cyflenwadau Awdurdod Iechyd Morgannwg Ganol, cyn symud ymlaen i WHTSO (sef Awdurdod Gwasanaethau Cyffredin Iechyd Cymru).
Yn 1980, fe ymunodd ag Awdurdod Iechyd Rhanbarthol Gogledd Orllewin Lloegr fel prynwr yn Ysbyty Trafford Park. Ar ôl symud yn ôl i Gymru fel Pennaeth Prynu yn Awdurdod Iechyd Dwyrain Dyfed, fe ddychwelodd i WHCSA fel Cyfarwyddwr Rheoli Deunyddiau pan grëwyd Grŵp Caffael yng Nghymru. Ers 1996, mae wedi bod yn gyfarwyddwr Cyflenwadau Iechyd Cymru ar ôl profi’r farchnad ar gyfer y gwasanaethau Contractio a’r Gadwyn Gyflenwi. Mae hefyd yn Aelod o Fwrdd Cwsmeriaid DHL Supply Chain Limited.
Yn 2012, cafodd Mr Roscrow ei anrhydeddu am oes o lwyddiannau arbennig yng Ngwobrau Rhagoriaeth mewn Caffael Cyhoeddus Cyfleoedd Llywodraeth (GO) y DU. Cafodd ei gydnabod am ei ran yn y gwaith o hyrwyddo caffael cyhoeddus ac am wneud gwahaniaeth go iawn yn y proffesiwn dros gyfnod hir, ac yn 2017 fe gafodd MBE.

Dr. Jane Lynch

Reader in Procurement and Supply Chain, Cardiff Business School, Cardiff University / Darllenydd ym maes Caffael a’r Gadwyn Gyflenwi, Ysgol Fusnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd.

Jane is a Reader in Procurement for the Logistics and Operations Management (LOM) section, and is Director of Student Experience for the Business School.

Jane’s subject areas for teaching include purchasing/procurement, supply chain management and supplier management. Her research is focused around public procurement, social procurement and effective collaboration. Jane regularly presents papers at international supply chain and logistics conferences such as IPSERA, IRSPP, IPPC, BAM and POMS.

Additional Roles:

Co-investigator for IRSPP (international research study on public procurement);
LOM Advisory Board Coordinator
Branch Chair of the Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS) – South Wales;
Associate Director (MICW) of Institute for Collaborative Working (ICW), Cymru.
External examiner for University of Bedfordshire;
Co-Chair of the Joint-bidding Steering Group with Welsh Government,
Judging Panel member for GOAwards(Wales).

Mae Jane yn Ddarllenydd ym maes Caffael ar gyfer yr adran Rheoli Logisteg a Gweithrediadau, ac mae hi’n Gyfarwyddwr Profiad Myfyrwyr ar gyfer yr Ysgol Fusnes.
Mae meysydd pwnc Jane ar gyfer addysgu yn cynnwys prynu/caffael, rheoli’r gadwyn gyflenwi a rheoli cyflenwyr. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar gaffael cyhoeddus, caffael cymdeithasol a chydweithio effeithiol. Mae Jane yn cyflwyno papurau’n rheolaidd mewn cynadleddau cadwyn gyflenwi a logisteg rhyngwladol fel IPSERA, IRSPP, IPPC, BAM a POMS.
Rolau Ychwanegol:
Cyd-ymchwilydd IRSPP (astudiaeth ymchwil ryngwladol ar gaffael cyhoeddus); Cydlynydd Bwrdd Ymgynghorol LOM;
Cadeirydd Cangen Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi (CIPS) – De Cymru; Cyfarwyddwr Cyswllt (MICW) y Sefydliad ar gyfer Gweithio ar y Cyd (ICW), Cymru.
Arholwr allanol ar gyfer Prifysgol Swydd Bedford;
Cyd-gadeirydd Grŵp Cynnig ar y Cyd gyda Llywodraeth Cymru, ac aelod o’r panel feirniadu ar gyfer Gwobrau GO (Cymru).

Elizabeth Lucas, MSc, MCIPS

Head of Customer and Digital Services, Caerphilly County Borough Council / Pennaeth Gwasanaethau Digidol a Gwasanaethau i Gwsmeriaid, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Appointed to Head of Customer and Digital Service in 2018. Previously, Head of Procurement. Liz leads a team of 160 FTE’s who is responsible for the delivery of all services in relation Customer experience, Digital transformation, Procurement and Information Governance. During the last 20 years Liz has transformed Caerphilly’s procurement function, with a key emphasis on social and economic regeneration.
Chair of the Foundational Economy, challenge fund – expert panel, supporting WG in work around developing the Foundational Economy through procurement.

Fe’i penodwyd yn Bennaeth Gwasanaethau i Gwsmeriaid a Digidol yn 2018. Cyn hynny, roedd yn Bennaeth Caffael. Mae Liz yn arwain tîm o 160 o weithwyr cyfwerth ag amser llawn sy’n gyfrifol am ddarparu’r holl wasanaethau Profiad Cwsmeriaid, Trawsnewid Digidol, Caffael a Llywodraethu Gwybodaeth. Dros yr 20 mlynedd diwethaf, mae Liz wedi gweddnewid swyddogaeth caffael Caerffili, gyda phwyslais allweddol ar adfywio cymdeithasol ac economaidd.
Cadeirydd yr Economi Sylfaenol, cronfa her – panel arbenigol, cefnogi Llywodraeth Cymru i weithio ar ddatblygu’r Economi Sylfaenol drwy gaffael.

Emma Waldron MCIPS, AMBCS

Risk, Procurement & Governance Manager, Wales Council for Voluntary Action (WCVA) / Rheolwr Risg, Caffael a Llywodraethu, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC).

Emma is the Risk, Procurement & Governance Manager at Wales Council for Voluntary Action (WCVA) and has over fifteen years’ experience working in procurement in the public, private and voluntary sectors.

Achievements to date include a major project transformation from a procurement to a grants process and the successful negotiation of securing e-procurement tools free of charge to process grant applications. Resulting in significant savings for WCVA and wider benefits for the voluntary sector.

Emma is a chartered procurement and supply professional with MCIPS and provides general advice and guidance on procurement to charities, voluntary groups and social enterprises in Wales. She is also a British Computer Society (BCS) accredited GDPR Practitioner and has worked closely with the Information Commissioner’s Office (ICO) to help prepare organisations for the GDPR.

Her hard work and commitment resulted in WCVA becoming a finalist in the Sustainable Procurement category at the 2017 Go Awards Wales.

Emma yw Rheolwr Risg, Caffael a Llywodraethu Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) ac mae ganddi dros bymtheg mlynedd o brofiad o weithio ym maes caffael yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r sector gwirfoddol.
Mae ei llwyddiannau hyd yma’n cynnwys trawsnewid prosiect mawr o broses gaffael i broses grantiau a negodi i sicrhau offer e-gaffael am ddim i brosesu ceisiadau am grant. Arweiniodd hyn at arbedion sylweddol i CGGC a manteision ehangach i’r sector gwirfoddol.
Mae Emma yn weithiwr proffesiynol siartredig ym maes caffael a chyflenwi gyda MCIPS ac mae hi’n darparu cyngor ac arweiniad cyffredinol ar gaffael i elusennau, grwpiau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol yng Nghymru. Mae Emma hefyd yn Ymarferydd GDPR achrededig yng Nghymdeithas Gyfrifiadurol Prydain (BCS) ac mae hi wedi gweithio’n agos gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) i helpu i baratoi sefydliadau ar gyfer y GDPR.
Arweiniodd ei gwaith caled a’i hymrwymiad at CGGC yn cyrraedd y rownd derfynol yn y categori Caffael Cynaliadwy yng Ngwobrau GO Cymru 2017.

David Walsh FCIPS

Head of IT Commercial, DVLA, Swansea / Gyfarwyddiaeth Fasnachol fel Pennaeth Masnachol TG yn DVLA, Abertawe

Working as part of the Commercial Directorate leadership team, Dave Walsh is currently Head of IT Commercial at DVLA, Swansea.

Dave has worked in the Civil Service for the last decade, having had a 20 year career in private sector IT with EDS/HP.
Starting as a programmer, Dave has worked in a wide variety of IT technical delivery roles across many public sector and private sector clients.
Dave is passionate about all things digital, as well as acting as a sustainability champion at DVLA.

Dave has recently become a Fellow of the Chartered Institute of Procurement and Supply (FCIPS).
Dave is on the committee for the CIPS West Wales branch.

Dave helped establish the International Dylan Thomas Prize for young writers in 2006, via corporate sponsorship.
Dave enjoys most sports …. and is a long standing dysgwr cymraeg……

Mae Dave Walsh yn gweithio yn nhîm arwain y Gyfarwyddiaeth Fasnachol fel Pennaeth Masnachol TG yn DVLA, Abertawe.

Mae Dave wedi gweithio yn y Gwasanaeth Sifil dros y degawd diwethaf, ar ôl treulio 20 mlynedd ym maes TG yn y sector preifat gydag EDS/HP.
Dechreuodd ar ei yrfa fel rhaglennydd ac mae wedi gweithio mewn amrywiol swyddi TG technegol gyda nifer o gleientiaid yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat.
Mae gan Dave ddiddordeb brwd mewn unrhyw beth digidol ac mae hefyd yn bencampwr cynaliadwyedd yn y DVLA.

Yn ddiweddar, daeth Dave yn Gymrawd y Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi (FCIPS).
Mae Dave ar bwyllgor cangen CIPS Gorllewin Cymru.

Yn 2006, helpodd Dave i sefydlu Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas ar gyfer awduron ifanc, drwy nawdd corfforaethol.
Mae Dave yn mwynhau pob math o chwaraeon …. ac mae’n ddysgwr Cymraeg …

Eddie Regan

Principal Consultant, Procurement Advice and Support Service (PASS) / Prif Ymgynghorydd, Gwasanaeth Cyngor a Chefnogaeth ynghylch Caffael (PASS)

Eddie is BiP Solutions’ Principal Procurement Consultant and working alongside the Client Services team, he frequently assists public sector organisations with clarification and interpretation of EU Directives and a wide variety of legislative issues. For the last 21 years Eddie has lectured regularly on procurement policy and processes at conferences and events, both on behalf of BiP and for a variety of other organisations. He also provides in-house training on the tendering process to personnel in both the public and private sectors.

Eddie yw Prif Ymgynghorydd Caffael BiP Solutions ac mae’n gweithio ochr yn ochr â’r tîm Gwasanaethau Cleientiaid. Mae’n aml yn helpu sefydliadau’r sector cyhoeddus i ddeall a dehongli Cyfarwyddeb yr UE ac amrywiaeth eang o faterion deddfwriaethol. Dros y 21 mlynedd diwethaf mae Eddie wedi darlithio’n rheolaidd ar bolisi a phrosesau caffael mewn cynadleddau a digwyddiadau, ar ran BiP ac amrywiaeth o sefydliadau eraill. Mae hefyd yn darparu hyfforddiant mewnol ar y broses dendro i staff yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.